BAZA LEGISLATIVA – RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

A. Legislatie interna

1. Standardul ocupational pentru educatie si formare profesionala: ”Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal”, validat de catre Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice, aprobat de A.N.C. cu nr. 74/19.03.2018;
2. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
4. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
5. Regulamentul de Organizare si Functionare al ANSPDCP din 11 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
7. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;
8. Ordonanța de Urgenta nr. 13 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;
9. Legea nr. 272 din 29 iunie 2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;
10. Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic*) – Republicare;
11. Norme metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic;
12. Decizia nr. 99 din 18 mai 2018 privind incetarea aplicabilitatii unor acte normative cu caracter administrativ emise in aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
13. Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificarii de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
14. Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire si solutionare a plangerilor.

B. Legislatie U.E.

1. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – RGPD);
2. Directiva (UE) 2016/680 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI.
3. Directiva (UE) 2016/681 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea si urmarirea penala a infractiunilor de terorism si a infractiunilor grave.